ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านทุ่งจังหัน2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จาการสำรวจพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ มีกลุ่มสตรี แม่บ้าน รวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งมีวิถีการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมไว้ใช้และจำหน่าย เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของคนในหมู่บ้าน ก็ยังนำเอาวิถีชีวิตเดิมมาด้วยการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่แรกเริ่มการเพาะเลี้ยงตัวหม่อนไหมจนถึงการผลิตเส้นไหม การทอ การตัดเย็บ การออกแบบลวดลาย แบบ Handmade (ทอมือ) ผลิตด้วยมือทั้งสิ้น จนเป็นแบบสำเร็จนำออกสู่ท้องตลาดและเป็นสินค้าOTOPขึ้นชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านทุ่งจังหัน2 จะมีแม่ค้าพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ในชุมชนบ้านทุ่งจังหัน2 ในราคาที่จับต้องได้ ที่สำคัญเป็นสินค้าผ้าไหมที่มาจากเส้นไหมแท้ 100%

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านทุ่งจังหัน2 ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงบรรยากาศภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม ผ้าไหมที่กว่าจะมาเป็นผ้าไหมแต่ละฝืนมีความประณีต อีกทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านมีความสุขกับการเป็นอยู่ อยู่อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างทางสายกลาง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อื่นๆ

เมนู