ข้าพเจ้านางสาววิพาไล คันดุไล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านฝายใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์ และหมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบ้านโนนสำราญ หมู่ 6 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ดี คือ การเลี้ยงหอยจุ๊บ จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถาม ผู้ที่ทำการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยจุ๊บ จึงได้ทราบมาว่า นางลำอิง สาอุบล ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการเข้าไปสอบถามรายละเอียด นางลำอิง สาอุบล ได้ทำการประกอบอาชีพนี้มาประมาณ 1-2 ปี พบว่า หอยที่เลี้ยงโตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมาก สามารถจับขายได้ในราคาที่สูงตามท้องตลาด เพราะลูกค้ามั่นใจว่าเป็นหอยที่สะอาด นับว่าประสบผลสำเร็จ ในการเริ่มต้น ณ ตอนนี้บ่อที่ใช้เลี้ยงหอยมีจำนวน 4 บ่อ คาดว่าอนาคตถ้าการทำอาชีพเลี้ยงหอยไปได้ด้วยดีก็จะขยายพื้นที่เพิ่มแน่นอน

ขั้นตอนการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากอะไร เริ่มต้นจากการนำวงบ่อซีเมนต์มาขังน้ำ นำหยวกกล้วยสับ มูลสัตว์ มาใส่เพื่อกำจัดกลิ่นและคราบซีเมนต์ออก ขังน้ำดังกล่าวนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่ามีตะไคร่น้ำขึ้นก็สามารถนำมาใช้เป็นบ่อสำหรับเลี้ยงหอยได้แล้ว อาหารที่ใช้เลี้ยง เป็นอาหารปลามาผสมกับข้าวเหนียวนึ่งสุก ตำให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกเล็กขนาดเท่าหัวแม่มือ ให้บ่อละ 5 ลูก สัปดาห์ให้อาหาร 2 ครั้ง ในบ่อเลี้ยงใส่ผักตบชวาหรือใส่ใบไม้แห้งลงไปเพื่อเป็นอาหารอีกทางหนึ่งด้วย ข้อควรระวังในการให้อาหารคือต้องดูความสะอาดของน้ำอย่าให้เกิดน้ำเน่าเสีย เพราะจะทำให้หอยตายได้ แนะนำควรเติมน้ำหมักชีวภาพลงไปบ้างเพื่อปรับสภาพน้ำ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ได้เริ่มจับขาย แต่ต้องทยอยจับ เพราะหอยโตไม่เท่ากัน และมีหลายขนาด ควรเลือกหอยที่โตเต็มที่ก่อน ส่วนตัวเล็กยังคงต้องเลี้ยงต่ออีกระยะหนึ่งจึงจะจับขายได้ ครั้งหนึ่งจะจับขายประมาณ 30-50 กิโลกรัม ราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาท นับได้ว่าเป็นรายได้ดีเลยทีเดียว

 

 

อื่นๆ

เมนู