1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค C0VID-19ได้ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจหดตัว อย่างรุนแรง ประกอบกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้สถานประกอบการจำนวน มาก ปิดกิจการชั่วคราว แรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในภาวะว่างงาน ถือเป็นภัยพิบัติ สาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้มีโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับเศรษกิจและสังคมตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนบ้านหนองหิน พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองหินส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ทุเรียน กล้วย ลำไย เงาะ มะม่วงข่า พริก ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม และพืชหมุนเวียนอีกหลายชนิด ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่ และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี

จากการสำรวจหมู่บ้านหนองหิน ข้าพเจ้าได้เห็นความอุดมสมบูร์ทั้งดินและน้ำที่เหมาะกับการทำการเกษตร และในอนาคตอาจเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งส่งออกทุเรียนน้ำแร่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

อื่นๆ

เมนู