มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ดำเนินการสำรวจบ้านทุ่งรวงทองหมู่ 12 พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105
โดยมีการดำเนินงานโครงการศูนย์ผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนเพื่อสนองต่อชุมชนในด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีไปสู่เกษตรกรในชุมชนรวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยมีการดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาด 200 ไร่จำนวน 20
คนที่เป็นสามาชิกทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนาโดยวิธีการหว่านข้าวและหยอดข้าวซึ่งวิธีการหยอดข้าวนั้นจะเป็นการลดต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์หากแปลงนา 1 ไร่โดยการหว่านจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กิโลกรัมต่อไร่แต่การหยอดข้าวจะลดเมล็ดพันธุ์เหลือเพียง 8 – 10 กิโลกรัมต่อไร่โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 จะเก็บเพื่อทำพันธุ์คนละ 5 ไร่ส่วนที่เหลือก็จะกระจายขาย ซึ่งการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวต้องเป็นข้าวหอมมะลิ 105
แท้ไม่ปนข้าวพันธุ์อื่นและการทำนาของเกษตรกรในชุมชนจะเริ่มทำในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม
ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองรวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงกำลังจะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองราคา และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เช่นกันและยังพบว่าในการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่ไม่ได้ใส่สารเคมี เกษตรกรหรือแปลงนาที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบางครัวเรือนนั้นจะนำมาทำเป็นข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มราคาทั้งนี้ชุมชนบ้านทุ่งรวงทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่ปลูกสวนยางและปลูกพืชทางการเศรษฐต่างๆรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ได้แก่วัวควายไก่แพะเป็นต้นแต่ก็มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้างเพียงอย่างเดียวถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ในด้านการเกษตรเป็นอย่างมากและมีสภาพความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู