ข้าพเจ้า นางสาวณิชากร จันทร์คำ (บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มงาน นพร. ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำที่ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอโนนสุวรรณ ลักษณะงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติ หน้าที่ ออกพื้นที่สำรวจ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน อาทิ เช่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่กลุ่มสตรีทอผ้า ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ ทั้งนี้การดำเนินงานกิจกรรมได้มีการมอบลายผ้าทอ  “ผ้ามัดหมี่ลายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า OTOP ของชุมชน  สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ลงพื้นที่ให้ความรู้ครัวต้นแบบโครงการต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการสนับสนุนองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักแห้ง จาก มูลแพะ มูลไก่ และซากพืชอื่น ๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ จัดถ่าย Promote ลายผ้าผลิตภัณฑ์โควา (COWA) เป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ  และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

การปฏิบัติงานของห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอโนนสุวรรณ ลักษณะของงานโดยจะมีขอบเขตงานสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดังนี้

๑. แก้ไขปัญหาความยากจน
๒. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓. กองทุนชุมชน
๔. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบ
๖. พัฒนากลุ่มอาชีพ
๗. บูรณาการแผนพัฒนาตำบล
๘. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
๙. บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค
๑๐. กลไกประชารัฐ E3 SE
๑๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline
๑๒. สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู