ข้าพเจ้า นางสางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพระเจ้า  ได้ลงสำรวจกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม การทำนาในพื้นที่ บ้านทุ่งเศรษฐี  หมู่ที่ 10ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ชุมชนแห่งนี้นิยมส่วนมากทำอาชีพเกษตรกร

ช่วงปลายปี และ ช่วงต้นปีของทุกๆๆปี ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากจะได้ทำการทำนาปลัง และการทำนาปลังแต่ละครัวเรือนจะทำกันไม่เกิน 15 ไร่ เพราะการทำนาปลังต้องใช้น้ำจำนวนปริมาณที่มากกว่าการทำนาปี แต่การทำนาปลังจะได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวที่ได้ไวกว่าการทำนาปี พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะนำผลผลิตข้าวที่ได้นำไปขาย พอได้เป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

อื่นๆ

เมนู