ข้าพเจ้า นางสาวนัฐพร เพ็งศรี เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จำทำโครงการขึ้น  ซึ่งมีพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์ และ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจ พบว่า คนในชุมชนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเกษตรกร โดยอาชีพเกษตรกรนั้น มีทั้งการปลูกพืชไร่ อาทิเช่น มันสำปะหลัง  มันเทศ ข้าวโพด และมีการปลูกพืชสวน ได้แก่ กล้วย ลำไย ข่า มะละกอ ทุเรียน

ในที่นี้จะขอเสนอ การทำสวนกล้วย ของคุณยายลำอิง และคุณตาสวย สาอุบล ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่6 คุณยายลำอิงทำเกษตรผสมผสานหลายอย่างภายในบริเวณพื้นที่ของตนเอง  โดยได้ปลูกกล้วยเนื้อที่ประมาณ  7 ไร่ ปลูกมาเป็นเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2563

การปลูกกล้วยนั้นต้องเว้นระยะห่าง เพื่อให้ใบของแต่ละต้นไม่เกย หรือทับซ้อนกันเพื่อให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ และดูแลง่าย

จากการสอบถามพบว่า มีปัญหาในการจัดการดูแลต้นกล้วย คือ ต้นกล้วยเป็นโรคพลาย หรือ โรคหนอนเจาะไส้ ถ้าต้นไหนเป็นโรคนี้ จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และตัดเครือกล้วยลงมาขายไมได้  กล้วยในแต่ละเครือนั้น จะมีตั้งแต่ 13-25 หวี ระยะเวลาในการตัดจะห่างกันอยู่ที่ 7-10 วัน  เมื่อตัดเครือลงมาแล้วจะนำมานับจำนวนหวี และขายให้กับคนที่มารับซื้อเพื่อนำไปขายต่อไป

อื่นๆ

เมนู