มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านทวีทรัพย์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 จากสำรวจหมู่บ้าน พบว่า บ้านทวีทรัพย์มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยคือ นายวิชา ผกามาศ จำนวน 4 ไร่ ปลูกกล้วยจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ น้ำหว้า จำนวน 200 ต้น หอมทอง จำนวน 800 ต้น และปากช่อง50 จำนวน 200 ต้น มีการจัดจำหน่ายกล้วยส่งให้พ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ 15-20 บาท ขายปลีก กิโกกรัมละ 6 บาท ขายเป็นหวี หวีละ 15-20 บาท รายได้แต่ละรอบที่ขายเฉลี่ย 4,000-5,000 บาท ซึ่งเกษตรกรมีขั้นตอนการปลูกกล้วย 1.เตรียมหน่อ 2.รองพื้นด้วยปุ๋ย สูตร 15-15-15  3.การให้น้ำใช้สายน้ำหยด รดน้ำจากแผงโซล่าเซลล์ และปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย คือ ใบเหลือง ลมแรง ใบแตก หักโค้น เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยก็ได้ทำเกษตรผสมผสานอีกด้วย ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานก็สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู