เก็บรวบรวมข้อมูล01 ที่ได้จากการกรอกเเบบสอบถามของชาวบ้านในชุมชน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพที่ทำในปัจจุบัน เพื่อนำมากรอกลงในระบบ เเต่ยังมีปัญหาเรื่องการกรอกละติจูดเเละลองจิจูด เนื่องจากบางคนมีที่ไร่ที่นาห่างจากบ้านมากบางคนที่อยู่คนละตำบลกับที่อยู่จึงยากต่อการจับละติจูลองจิจูด

อื่นๆ

เมนู