ข้าพเจ้านาย อัตชัย ทองพูน ประเภทนักศึกษา ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งจังหันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการกรอกข้อมูลชุมชนตาม
แบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสํารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(06) เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของ
ท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคําถามในทุกคําถามเพื่อประโยชน์
แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                              พบเห็นว่าประชากรส่วนมากจะทำการเกษตรเกี่ยวกับพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และกล้วย  แล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยอีกด้วย ส่วนอาชีพเสริมก็จะเป็นการรับจ้างทั่วไป

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู