มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านทุ่งพัฒนา และบ้านทุ่งจังหัน อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ในเดือน เมษายน พ.ศ.2564 จากการสำรวจพื้นที่พบว่าบ้านทุ่งจังหันแห่งนี้มีพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ทำนาและเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอโนนสุวรรณ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ และปลูกกล้วยเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองอีกด้วย และการแปรรูปกล้วย อาทิเช่นกล้วยทอดกรอบ เพื่อจำหน่ายในชุมและนอกชุมชน

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู