1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
  4. แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้จัดการกับระบบน้ำในแปลงเกษตร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือน ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล

แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้จัดการกับระบบน้ำในแปลงเกษตร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือน ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล

 

ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์  ชัยพันธ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ

. บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID12  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวนิภาพรชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID 12 ได้ลงปฏิบัติการร่วมกับ ทีมงานตำบลทุ่งจังหันในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านทุ่งจังหันและบ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่มันสำประหลัง ไร่ข้าวโพด ทำสวนยางพารา สวนกล้วยน้ำหว้า และยังมีสวนตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นายจำลอง การสร้าง หรือผู้ใหญ่บ้านทุ่งพัฒนาหมู่ 14  ที่นำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้จัดการกับระบบน้ำในแปลงเกษตร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือน ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และเน้นการพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพของตัวเอง ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล มาใช้จัดการผืนนา 6 ไร่ ของตัวเอง ให้ประกอบนาข้าว 4 ไร่ บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลาและทำเกษตร 1 ไร่ ส่วนที่เหลือนำมาสร้างโคก ให้เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

การใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นั้นไม่ยาก แต่เราต้องศึกษาหาความรู้ และต้องวางแผนการใช้พลังงานก่อนจึงออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้ ต้องบริหารจัดการเพื่อใช้งานจในชีวิติริง การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์จะสอนให้เราใจเย็น อดทน รอคอย และประมาณตน ตามหลัก “ความพอเพียง”

อื่นๆ

เมนู