รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

            สถานที่สำรวจ : หมู่บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจ การปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม ด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) ประจำหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 พบว่ามีการลงพื้นที่ตามหลังคาเรื่อนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เป็นประจำ และได้มีการเข้าไป สอบถาม ก็ลูกบ้าน หลังคาเรือนที่ตัวเองรับผิดชอบมีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน โควิด 19 หรือไม่ ทั้งนี้ อสม จะทำการประเมิน โรคประจำตัว ต่างๆ ตาม แบบฟอร์ม สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการรับวัคซีนต่อไป ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หลังจากที่ สอบถามความประสงค์ การรับวัคซีน แล้ว หลังจากนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จะนำข้อมูลดังกล่าว มากรอกลงในแพลตฟอร์ม ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จัดทำขึ้นเป็นการโดยเฉพาะ สำหรับ การแจ้งความประสงค์ว่าจะรับหรือไม่รับวัคซีนโควิด 19 ครั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ยังได้มีการทำความเข้าใจกับลูกบ้านของตนเอง ตามที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้แต่ละหลังคาเรือน ให้ทราบถึง ความสำคัญ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ หลังการฉีดวัคซีน  ซึ่งเป็นการสอบถามตามความสมัครใจ มิได้มีการบังคับให้ฉีด ในส่วนมาตรการ การกักตัวหรือกักบริเวณผู้ที่มาจาก นอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการกักตัว จำนวน 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ในส่วนของ บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงต้องทำการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ ที่จะไม่กักตัว ณ บ้านของตัวเอง หรือไม่มี สถานที่กักตัวทางชุมชน จะดำเนินการจัดหาสถานที่กักตัวให้ ในระยะเวลาการกักตัว ทางอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จะดำเนินการ วัดอุณหภูมิและสอบสวนอาการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ในภาพรวม การบริหารจัดการ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีประชาชน ขัดขืนหรือไม่ทำตาม คำแนะนำของ อสม แต่อย่างใด และยังได้รับความร่วมมือจาก หลายภาคส่วนหน่วยงาน อาทิ เช่น หน่วยงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความร่วมมือ และทำงานร่วมกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อื่นๆ

เมนู