มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                            ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน บ้านหนองแค หมู่ 4 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่ 4 พบว่ามีสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่กลุ่มแม่บ้านได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น คือ การทำปลาส้ม ซึ่งวิธีการทำปลาส้ม นี้ชาวบ้านได้รับการฝึกอบรมการทำปลาส้มจากสำนักงาน กศน.ตำบลทุ่งจังหัน ปลาส้ม เป็นการแปรรูปอาหารจากปลาชนิดหนึ่งที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปรุงหลักประกอบด้วย ปลา เกลือ กระเทียม ข้าวสุก ผสมกัน หมักจนมีรสเปรี้ยว โดยชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแค ตำบลทุ่งจังหันจะนำ ปลาตะเพียนมาทำเป็นปลาส้ม โดยการนำเข้าปลาจากต่างจังหวัด หรือต่างถิ่น ซึ่งจะอยู่ในราคาระหว่าง 60 – 70 บาท/กิโลกรัม และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นปลาส้มแล้วชาวบ้านจะจัดจำหน่ายในราคา 150 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการแปรรูปอาหาร หรือการทำปลาส้ม 1 กิโลกรัม จะมีกำไร อยู่ที่เฉลี่ย 85 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งการรวมกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแค พบว่าจะอยู่ในช่วงอายุระหว่า 45-60 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านหนองแคเอง จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปอาหาร ถือเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาการทำอาชีพหลักในภาคการเกษตร

อื่นๆ

เมนู