การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายนนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการแปรรูปกล้วย สำรวจพื้นที่ผลิตกล้วยแปรรูปเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ควรพัฒนาให้ยั่งยืน ทั้งยังได้รับภารกิจให้ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

การลงพื้นที่สำรวจการแปรรูปกล้วย ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ผลิตกล้วยแปรรูปต้องการพัฒนา เพื่อการแปรรูปกล้วยที่ยั่งยืนที่สามารถเพิ่มมูลค่าของกล้วยอันเป็นประโยชน์สูงสุดของประชากรในชุมชนทุกฝ่าย ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจจึงพบว่าควรปรับปรุงเรื่องสุขอนามัยในสถานประกอบการ และจะมีการดำเนินงานในลำดับขั้นต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าได้นำภาพประกอบการลงพื้นที่มานำเสนอบางส่วน ซึ่งควรแก่การพัฒนาไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันอีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ และมีการดำเนินกิจกรรมทั้งในโรงเรียน วัด และชุ่มชนอีกด้วยค่ะ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู