1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
  4. ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ  นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร


สถานที่สำรวจข้อมูล :
ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. พร้อมแบบฟอร์ม 01 02 และ 06 เผื่อใช้ประกอบในการสอบถามข้อมูล ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 5 ,  บ้านโนนสำราญ หมู่ 6  และบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลในการสำรวจ :  การลงพื้นที่สำรวจนั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี โดยข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเก็บข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า  บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 5  และบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12  โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ประเภทของการผลิตที่ปลูกมากที่สุดคือ มันสำปะหลัง ข้าว  แต่ก็มีเกษตรกรบางครัวเรือนที่ปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน กล้วย  ข่า แตงกวา และพืชผักอื่นๆ เป็นส่วนน้อย และมีการเลี้ยงสัตว์เช่นวัว เป็นต้น   ส่วนบ้านโนนสำราญ หมู่ 6 นั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มากกว่าการทำการเกษตร แต่ก็ยังมีบางครัวเรือนที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายชนิดรวมกัน เช่นมีการปลูกกล้วยควบคู่ไปกับการปลูกทุเรียน มังคุด มะพร้าวน้ำหอม ข่า เป็นต้น

สภาพปัญหาที่พบเจอ : โดยภาพรวมทั้ง 3 หมู่บ้านนั้นประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจนหรือมีหนี้สินมากเนื่องจากกู้เงินมาทำการเกษตรแต่ผลผลิตขาดทุนเพราะประสบปัญหาในเรื่องของราคาและแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งก็มีบางครัวเรือนที่เช่าที่ดินทำการเกษตร รวมทั้งการทำสินค้า OTOP แต่เนื่องจากไม่มีตลาดในการส่งขายจึงทำให้ขาดทุนจึงเลิกทำ และในส่วนของการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้น พบว่ากล้วยที่เป็นโรคตายพรายในกล้วย จำเป็นต้องตัดทิ้งเพราะไม่รู้วิธีการดูแลรักษา และปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะซึ่งในชุมชนนั้นไม่มีการจัดการกับขยะ ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะเผาขยะในพื้นที่ของตนเอง แต่ก็มีบางครัวเรือนที่นำขยะไปทิ้งในบริเวณต่างๆในเขตชุมชนทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการสำรวจผลกระทบของโควิด-19 คนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19ดีเพราะติดตามข่าวสารตลอดและมีการล้างมือด้วยน้ำสบู่อยู่บ่อยครั้งรวมถึงการป้องกันโดยการใส่ Mask เวลาออกไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ที่รวบรวมทั้ง 01 02 และ 06 ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

รูปการปฏิบัติงาน

 

วิดีโอ:

อื่นๆ

เมนู