ข้าพเจ้านางสาววิพาไล คันดุไล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านฝายใหญ่ หมู่ที่ 5บ้านทวีทรัพย์ และหมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนบ้านฝายใหญ่ หมู่ที่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียงบ้านฝายใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และพื้นที่สำคัญอันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าที่เป็นที่ราบเอียงมีคลองลำน้ำไหลผ่านในอดีตได้มีผู้คนเข้ามาพบเห็นจึงได้เข้ามาจับจองที่ทำมหากินและตั้งพื้นที่อาศัยเพื่อสร้างหลักปักฐานจึงได้มีแนวความคิดร่วมกันในการร่วมมือร่วมแรงที่จะขุดกั้นทางน้ำโดยทำเป็นทำนบกั้นน้ำซึ่งเป็นที่แรกของชุม
ชนที่มาก่อตั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรการประมงต่าง ๆ หรือแม้แต่การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับผู้คนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันได้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “ทำนบฝายใหญ่”
และเป็นที่รู้จักของอำเภอโนนสุวรรณรวมถึงอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีคำอธิบาย

สำรวจแหล่งทรัพยากรน้ำ “ทำนบฝายใหญ่”

อื่นๆ

เมนู