โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา รับจ้างทั่วไปซะเป็นส่วนใหม่ รองมาจะเป็นอาชีพค้าขายของชำ  จึงขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยการเข้าไปหาและพูดคุยกับทางกำนัน หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นก็อขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้านพาเดินขอเก็บข้อมูลของชาวบ้าน ได้เดินสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ส่วนมากชาวบ้านจะออกไปทำการเกษตรนอกบ้าน จะมีชาวบ้านบางส่วนที่รอให้เก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ได้มอบหมาย และให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนรายงานในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู