โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน แก้ปัญหาความยากจน โดยมีมหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่     ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบลๆ สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

 

ดิฉัน นางสาวศศิวรรณ มุมดี นักศึกษาผู้รับจ้างงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทีมงานพี่ ๆ ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00–12.00 น. ที่หมู่บ้านสวายสอ หมู่ 12 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00–15.00 น. ที่หมู่บ้านโคกตาด้วง หมู่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลำดับเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ในการนี้ดิฉันได้รับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำข้อมูล 02 มากรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู