สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเช้า หัวหน้าดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และมอบหมายให้ดิฉันพร้อมเพื่อนๆ กพร. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการนี้ค่ะ

ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : เรียนรู้การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน)

สำหรับประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอนี้มีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในระดับ C จำนวน 10 กองทุน ประชุมเพื่อยกระดับให้กองทุนอยู่ในระดับ B ขึ้นไป หัวหน้าได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงา แนวทางการตรวจสุขภาพของกองทุน และแนวทางในการเขียนแผนการปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้แต่ละกองทุนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู