สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ

สำหรับวันนี้…..วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ดิฉันและเพื่อนๆ นพร. ได้ติดตามพี่พัฒนากรประจำอำเภอประโคนชัย คุณจงกลณี ศรีชุม หรือพี่อิ๋ว ไปที่ตำบลจรเข้มาก เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการประชุม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ค่ะ

การประชุม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” หลักสูตรการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบาราย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากค่ะ

รายละเอียดของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประชุมโครงการฯ ดิฉันสรุปใจความสำคัญน่ารู้สำหรับโครงการได้ดังนี้ค่ะ

❁ ที่มาและความสำคัญ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตัวอย่าง
        – พ.ศ.2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา
        – พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆมาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดตั้ง อพ.สช. ตั้งแต่ปี 2535

❁ หลักของโครงการ อพ.สช.
จะดำเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

❁ กรอบดำเนอนงาน และกิจกรรมของ อพ.สอ.
① กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
-กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
② กรอบการใช้ประโยชน์
-กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
-กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
-กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนทรัพยากร
③ กรอบการสร้างจิตสำนึก
-กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

❁ เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

❁ วัตถุประสงค์
1. ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช และทรัพยากร
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

อื่นๆ

เมนู