สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ

สำหรับวันนี้…..วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ดิฉันและเพื่อนๆ นพร. ได้ติดตามพี่พัฒนากรประจำอำเภอประโคนชัย คุณจงกลณี ศรีชุม หรือพี่อิ๋ว ไปที่ตำบลจรเข้มาก เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการประชุม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกิจกรรมต่อไปที่ได้ฉันได้ติดตามพี่อิ๋ว และเรียนรู้จากพี่อิ๋วคือกิจกรรมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือ กข.คจ. ค่ะ

กิจกรรมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จัดขึ้น ณ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ


พี่อิ๋วลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ให้กับคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้มาก และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯให้คณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายทราบค่ะ

 

สำหรับรายละเอียดของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ดิฉันสรุปใจความสำคัญน่ารู้สำหรับโครงการได้ดังนี้ค่ะ

❁ หลักการของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ  280,000  บาท แล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินนี้ให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านค่ะ  โดยเงินนี้จะเป็นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย “โดยไม่มีดอกเบี้ย” และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ

❁ กระบวนการอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
1. พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติยืมเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมายค่ะ
2. พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลำดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายค่ะ
3. การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากร ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยเงินทุน จะพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการค่ะ

อื่นๆ

เมนู