ดิฉันนางสาวธณัฐดา ชัยปลัด เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ก้าวแรกของการปฏิบัติงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานเข้าพบและแนะนำตัวแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยเพื่อเป็นการขออนุญาตเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งประชุมแบ่งพื้นที่การลงปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งดิฉันได้รับหน้าที่ให้ลงพื้นที่ หมู่ 10 บ้านหนองม่วง และ หมู่ 12 บ้านสวายสอ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 หมู่ 12 บ้านสวายสอ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ก่อนจะลงพื้นที่ดิฉันได้ติดต่อท่านผู้ใหญ่สมเกียรติ ศรีเพชร เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ แต่ท่านติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นายเชือน ชุมหิรัญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พาเดินเก็บข้อมูล ขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก และเป็นกันเอง บางบ้านมีการทำขนมกันเตรือม (ขนมโชค) และมีการเลี้ยงแพะ จากการลงพื้นที่ปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค/บริโภคซึ่งเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้าน  เนื่องจากระบบน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาความยากจนของคนในชุมชน  อุปสรรคในการปฏิบัติงานจะเป็นในเรื่องของฝนฟ้าอากาศ

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 หมู่ 10 บ้านหนองม่วง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ก่อนจะลงพื้นที่ดิฉันได้ติดต่อท่านผู้ใหญ่ธีรศักดิ์ ชัยปลัด เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ แต่ท่านติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นายธนาวุฒิ อุตสารัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พาเดินเก็บข้อมูล จากการลงพื้นที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก และเป็นกันเอง ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และพบส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านหนี้สิน ส่วนปัญญาสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะเป็นเรื่องน้ำ ระบบประปา แหล่งน้ำสำรองในหน้าแล้งไม่เพียงพอ และมลพิษอาการจากโรงงานยาง

ความต้องการของทั้ง 2 หมู่บ้านหลักๆจะเป็นในเรื่องพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างอาชีพในรูปแบบออนไลน์ การตลาดแบบใหม่ให้แก่คนในชุมชน

ทั้งนี้ยังได้รับมอบหมายงานให้สำรวจเป้าหมาย 11 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เฉพาะการเก็บข้อมูลจึงเป็นไปได้ยาก ทาง อบต.จึงมีการทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลจากโรงพยาบาลประโคนชัย ข้อมูลอาจจะล่าช้าไปสักนิด ซึ่งทางโรงพยาบาลประโคนชัยก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู