ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ พรานโน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน โดยมีทีมงานทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งประเภทบัณฑิตจบใหม่ 10 คนประเภทประชาชน 5 คนและประเภทนักศึกษา 5 คน

ดิฉันและทีมงานเริ่มทำงานวันแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ปฐมนิเทศให้กับทีมงานวางแผนการปฏิบัติงานแลัแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อออกสำรวจและเก็บข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอาจารย์ได้นัดหมายกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เพื่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้กับทีมงานทุกท่าน ได้ทำงานอย่างสะดวก และได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ซึ่งดิฉันและทีมงานทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว.

ในส่วนของการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้นดิฉันและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 และ 16 เป้าหมาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลา 09.30 – 12.00 น. และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการประชุมผู้นำหมู่บ้าน ดิฉันและทีมได้นัดสัมภาษณ์ 16 เป้าหมาย กับทางผู้นำชุมชนในแต่ละตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 12 ระบบดูแลสุขภาพชุมชนดูแลประชาชน ซึ่งดิฉันได้ทำการสัมภาษณ์ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย คุณ.มณีภรณ์ ภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำตำบลประโคนชัย ฝ่ายกองสวัสดิการให้ความรู้และความร่วมมือเป็นอย่างดี ดิฉันกับทีมงานได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลประโคนชัยเพื่อนำข้อมูลมารายงานในเป้าหมายที่ 12 ที่ดิฉันได้รับมอบหมาย ทางหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจมาส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อให้ทางส่วนกลางนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงข้อมูลในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู