1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
  4. ID13-ลงพืนที่เก็บข้อมูล แบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID13-ลงพืนที่เก็บข้อมูล แบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นางวิไลวรรณ บุญทีฆ์ ประเภทประชาชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจรย์ผู้รับผิดชอบ ต.ประโคนชัย ได้แก่    1.อาจารย์ ดร. เมษยา บุญสิลา     2.อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู     3.อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสัง

           ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมงานปฏิบัตงาน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 2 ประโคนชัย และหมู่ 5 ประโคนชัยโดยในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนั้น เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนทุกครัวเรือน

         โดยข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน ครั้งที่ 1 ในวัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564โดยเก็บข้อมูลจาก หมู่ 2 ประโคนชัย เป็นหมู่บ้านแรกและ หมู่ 5 ประโคนชัน เป็นอันดับ 2 ซึ่งก่อนลงสำรวจแบบสอบถามในแต่ละพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ให้ทราบก่อนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง 2 หมู่บ้านนั้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ เป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพรับจางเป็นบางส่วน ส่วนการสำรวจนั้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมื่อจากคณะทีมงาน อาจารย์ประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชลที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                         

อื่นๆ

เมนู