ข้าพเจ้านางสาวอรณัฐ ก่อแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา หลักสูตร ID13: ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บทความนี้ เป็นบทความแรกที่ดิฉันจะได้กล่าวถึงเรื่องราวและศักยภาพของตำบลประโคนชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฉันได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแบบบูรณาการ ) 

ตำบลประโคนชัยประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ตำบลประโคนชัยมีความเจริญมาก ในตำบลประโคนชัยมีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ปั๊มน้ำมัน บริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย แม้ว่าตำบลประโคนชัยจะเป็นตำบลที่มีความเจริญแล้ว แต่ชาวบ้านในตำบลก็ยังมีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ ทั้งการแห่เทียนพรรษา การแซนโฎนตา พล็อง เป็นต้น ประชากรในตำบลประโคนชัยส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ทำสวน และปศุสัตว์ 

ตำบลประโคนชัยมีอะไรบ้าง?

สถานที่ราชการ

ในตำบลประโคนชัยมีสถานศึกษาทั้งหมดจำนวน 8 แห่ง สถานบริการด้านสุขภาพสำหรับให้บริการประชาชนอีกจำนวน 5 แห่ง รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนธนูประสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลประโคนชัยเช่นกัน

สถาบันทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลประโคนชัยนับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่ตำบลประโคนชัยมีวัดทั้งหมดจำนวน 9 แห่ง

เมื่อมีงานบุญ ประเพณี ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะไปทำกิจกรรมทางศาสนาในวัดใกล้บ้านของตนเอง

ประเพณีและความเชื่อ

ประเพณีและความเชื่อของตำบลประโคนชัยคือ พล็อง เป็นประเพณีการทำบุญอุทิศในสมัยพุทธกาล โดยมีการเตรียมเสบียงอาหารให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้บุตรหลานได้รำลึกถึงคุณของมารดา บิดา บุพการีชน แล้วทำบุญอุทิศไปให้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

สถานที่แนะนำ

ร้านอาหารหลังวัง สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านหลังเก่าที่ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่เป็นร้านอาหาร ดูอบอุ่น สะอาด และบรรยากาศร่มรื่น ร้านตกแต่งด้วยของสะสมโบราณแนวโกทิควินเทจ สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านและสั่งอาหารกลับบ้านได้ อีกทั้งภายในร้านยังมีบาร์สำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มอีกด้วย นับว่าเป็นร้านที่ครบเครื่องจริงๆค่ะ

ที่ตั้ง : 14 ม.9 ถ.หลังวัดแจ้ง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

เปิดบริการ : 10:00–23:45

อื่นๆ

เมนู