ในวันที่ 11 ตุลาคม ได้มีการประชุมทีมงานตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทาง Google Meet มีการประชุมชี้แจงและมีการตรวจงานจากอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล เพื่อที่จะนำข้อมูลลงระบบในส่วนกลางของโครงการด้วย ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ 2564 ทีมงานตำบลประโคนชัยได้มีการประชุมออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง โดยเรื่องที่ประชุมในครั้งนี้คือ…..

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล SROI

จากการที่ประชุม ดิฉันได้รับมอบหมายให้กรอกแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI

 

อื่นๆ

เมนู