สวัดดีค่ะ ดิฉันได้เตรียมการซ้อมแอโรบิก เป็นระยะๆ  ในการซ้อมนั้น เราจะเรียงตามลำดับไปดังนี้ค่ะ

อัดดับที่ 1 เราจะสอนเพื่อนและตัวเราเอง ใบนการนับจังหว่ะ โดยการนับจังหวะแอโรบิกอย่างนี้

1 บล๊อก จะมี 32  บีท  1 ห้องมี 8 บีท  นับดังนี้ ลงตามจังหวะ

1*2*3*4*5*6*7*8 เป็น 1 ห้อง

แต่นับแบบนี้คือ 1 บล๊อก

1*2*3*4*5*7*1  /  1*2*3*4*5*6*7*2   /  1*2*3*4*5*6*7*3  / 1*2*3*4*5*6*7*4

และเมื่อนับได้แล้วเราจะเริ่มสอนท่าเบสิกของแอโรบิก ท่าที่ใช้ในการเต้นมีดังนี้

ออกแบบท่าทาง 4 ท่าทาง🔓 Step touch / walk / leg curl /jumping jack

สรุป
การประยุกต์ท่าทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ์น้ัน มีความจา เป็นส าหรับผูน้ า
แอโรบิกดานซ์มากเพราะเป็นการผสานทกั ษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองตน้ จงัหวะเพลง ลีลาการเตน้ ร า
และทิศทางการเคลื่อนไหวเขา้ดว้ยกนั ให้ได้อย่างกลมกลืน ซ่ึงตอ้งอาศยัพ้ืนฐานทางด้านร่างกายที่ดี
พ้ืนฐานทางดา้นทกัษะที่ดีและพ้ืนฐานทางดา้นจงัหวะดนตรีที่ดีดว้ยการประยุกตท์ ่าทางเพื่อประกอบ
กิจกรรมแอโรบิกดานซ์น้ันจึงจะเกิดความสนุกและท้าทายความสามารถของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
แอโรบิกดานซ์
การออกแบบท่าเตน้แอโรบิก ตอ้งมีจุดมุ่งหมายตามระดบั ช้นั ตามระดบัความหนกั ตอ้งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั สมาชิกส่วนใหญ่ตอ้งเตน้ ได้ตอ้งสนุกทา้ทาย น่าสนใจและกระตุน้ ให้
สมาชิกไดพ้ ยายามมากข้ึน
การคิดค้นสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวกา หนดจากท่าเดี่ยว ๆ ที่ง่าย ๆ แล้วจึงน ามา
รวมกนั เพิ่มทิศทางการเคลื่อนไหว พฒั นาท่าชุดให้ซบั ซ้อนมากข้ึน ควรมีจงัหวะหลากหลายและคิด
การเคลื่อนไหวเป็ นแบบของตนเอง

อื่นๆ

เมนู