ชื่อบทความ : การลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ของแอดมินประจำตำบลประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่
 : หมู่ที่ 9 บ้านหนองระแซซัน
ชื่อเจ้าของบทความ : นายดลวิชญ์ หรีกประโคน (บัณฑิตจบใหม่)


ข้าพเจ้า นายดลวิชญ์ หรีกประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากงานที่ได้รับมอบหมาย ผมได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว
ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบสำรวจที่ หมู่ 9 บ้านหนองระแซซัน ของตำบลประโคนชัย

ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 มีนาคม2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01)  เพิ่มเติม โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือน ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด  ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 9 แล้วนำข้อมูลมากรองลงแบบฟอร์ม (01)  โดยใช้วิธีการให้ผู้นำชุมชนติดต่อประสานงานทางชาวบ้านและลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือน แล้วนำข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบฟอร์ม (01) จากประชาชนในพื้นที่มากรอกข้อมูลลงในระบบ http://u2t.bru.ac.th/ และได้นำข้อมูล มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีผู้สูงอายุอยู่ในช่วงกลางวัน ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงาน ซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลได้


ประมวลภาพการปฏิบัติงานโดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู