สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกนกวรรณ แย้มงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ID13 ประโคนชัย)

        ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบได้มีการจัดประชุมสมาชิกของกลุ่ม ID13 ประโคนชัย เพื่อแจ้งรายละเอียดและแบ่งงาน โดยดิฉันได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย

        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ดิฉันได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านประโคนชัย คือ ท่านกำนันรับ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ) ซึ่งท่านกำนันให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ดิฉันขอข้อมูลพื้นฐานชุมชนจากท่าน “กำนันรับ”

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านประโคนชัย หมู่ 4  เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 293 ครัวเรือน อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ คือ รับราชการ รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ทำสวน  เป็นต้น ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นห้องแถว สภาพบ้านเรือน โดยรวมมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งอาณาเขตของบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจน มีถังขยะที่หน้าบ้านทุกหลังคาเรือน ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยจะมีทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่มาทำงานในอำเภอประโคนชัย (มาเช่าบ้าน)  แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน คือ อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างและปรับปรุง โดยการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ในครั้งนี้ ดิฉันมีความชื่นชอบ “คุณยายเจือจันทร์ ภิรมณ์นาค” ทำอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) คุณยายเป็นคนที่มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส คอยให้ความช่วยเหลือดิฉัน โดยการแนะนำบ้านหลังต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้นำทางไปยังบ้านนั้นๆ ทำให้การเก็บข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชนประโคนชัย หมู่ 4 มีความต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือ ในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพของตนต่อไป

         สรุป   เดือนแรกของการทำงานเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ ของคนในชุมชน โดยการลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ทำให้เกิดความเข้าใจพื้นที่เชิงลึก  อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่คุ้มค่าและยั่งยืน

 

มารับชมวิดีโอที่น่าสนใจกันเลยค่ะ 

อื่นๆ

เมนู