สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวมัทนี สวยรูป ประเภทบัญฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีดำเนินงาน ตำบลประโคนชัย ID13 หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแนวใหม่เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่11 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันได้ลงพื้นที่ตำบลประโคนชัย ซึ่งมีทั้งหมด14 หมู่ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ หมู่11 บ้านศรีถาวร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุม ชนเพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ดี การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในด้านการประสานงานให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

      หลังจากนั้นดิฉันได้ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ดิฉันได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูล ณ บ้านศรีถาวร หมู่11 ทำให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่สำรวจมาพบว่าการเป็นอยู่ของหมู่บ้านนี้มีนั้น ชาวบ้านอยู่แบบพออยู่พอกิน อาชีพที่ได้พบจากหมู่บ้านศรีถาวรส่วนมากจะพบเป็นอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ชาวบ้านบางคนก็ว่างงานไม่มีอาชีพ จะพบเห็นกับผู้สูงอายุที่ว่างงาน บางครอบครัวก็ไม่มีรายได้เลย จะมีรายได้ก็จะได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น   ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินรวมไปถึงปัญหาอื่นๆ ในครัวเรือนตามมาอีกด้วย  จากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านความรู้และการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน ข้อมูลที่สอบถามนี้ดิฉันจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู