ดิฉัน นางสาวมัทนี สวยรูป ประเภทบัญฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีดำเนินงาน ตำบลประโคนชัย ID13 หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแนวใหม่เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันได้ไปลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล 01 เพิ่มเติม

                      

เดือนนี้คือเดือนมีนาคมเป็นการเก็บข้อมูล 01 เป็นเดือนที่สอง จะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์เราได้ลงเก็บข้อมูลของครัวเรือนในบ้านศรีถาวรได้บ้างส่วนแล้ว แต่ข้อมูลที่ได้มายังไม่ได้ถึงจำนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ จึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม และหลังจากลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล 01 เพิ่มเติมครบทุกครัวเรือนแล้ว ต่อด้วยการนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาบันทึกลงแบบฟอร์ม 01  ลงในระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ มารวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านศรีถาวร หมู่11

                            

จากการที่ได้ลงพื้นที่พบว่าประชาชนใน หมู่11 ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเรียบง่าย เพราะว่าเคยลงพื้นที่เก็บข้อมูล01มาก่อนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ จึงทำให้เก็บข้อมูลได้อย่างเรียบง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น เเละงานเสร็จไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อื่นๆ

เมนู