สวัสดีค่่ะทุกคน ขออนุญาติแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ ดิฉันนางสาวชุติมน การเพียร (กิ๊ก)

เดือนนี้เป็นเดือนแรกในการทำงานค่ะ..

                                                                 

ในเดือนตุลาคม ได้รับมอบหมายให้ทำหลายอย่างกันเลย

และหนึ่งในนั้นก้ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน

วันนี้ก็เลยจะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนกันค่ะ…

                                                                 

  การสร้างสัมมาชีพชุมชน

     การสร้างสัมมาชีพชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาอยากทำประกอบกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิฐพอเพียงมาเป็นแนวทาง โดยเริ่มต้นจากพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากนั้นนักปราชญ์ชุมชนกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ติดตาม และสนับสนุน เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพนั้นได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง

 นิยามศัพท์

     สัมมาชีพ  อาชีพที่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการทำมาหากินเป็นทำมาค้าขาย โดยไม่ได้เอากำไรเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสูงสุด และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม

    ปราชญ์ชุมชน  ผู้ที่ประกอบอาชีพจนมีความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆ ประสบความสำเร็จและมีมั่นคงในอาชีพ และพร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปสู่บุคคลอื่นๆ

    กลุ่มอาชีพ  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยเกิดจากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติอาชีพตามกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านและมีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน ตั้งแต่  5 ครัวเรือนขึ้นไป  มาร่วมกันดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ

ข้อมูลที่กล่าวมาเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะ ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลข่าวใน GooGle และพิมพ์คำว่า                   “กรมพัฒนาชุมชน สัมมาชีพชุมชุน” ได้เลยค่ะ..

                                                           

สุดท้ายนี้ ภายในระยะเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้เรียนรู้งานใหม่ๆ สอนให้เราทำงานเป็นและเรียนรู้งานได้หลายๆ อย่าง

เดือนหน้ามาติดตามกันอีกนะคะว่าเราจะมีกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เรื่องอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีก

เดือนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ..

อื่นๆ

เมนู