สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวชุติกาญจน์ พรานโน
ประเภทการจ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่
พื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย หมู่ 7 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. สำรวจเกี่ยวกับแหล่งน้ำในชุมชน แหล่งน้ำในชุมชน หมู่ 7 ตำบลประโคนชัย มีอยู่ 2 แหล่ง คือ อ่างเก็บน้ำชลประทานเล็ก และ อ่างเก็บน้ำชลประทานใหญ่ ซึ่งแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่งนี้ ได้นำมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบัน แหล่งน้ำมีความขุ่น และเป็นสีน้ำตาล สาเหตุเกิดจากเข้าฤดูฝน ทำให้ฝนตกและทำให้น้ำมีความขุ่น

       

2. สำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ครัวเรือนส่วนใหญ่ ส่วนมากนิยมเลี้ยงสัตว์ คือ วัว   ควาย   ไก่ เป็นต้น
3. พื้นที่เกษตรกร ส่วนใหญ่ ทำนา ทำสวน  เมื่อพื้นที่การเกษตรเว้นว่างจากการทำนาปีละ 1 ครั้ง ชาวบ้านก็จะทำสวน ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย เป็นต้น

วิกฤตของชาวประโคนชัย
จากการดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ โดยไม่ได้ทำการติดต่อทางผู้นำชุมชน หรือพูดคุยกับชาวบ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ค่อนข้างรุนแรงชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้าน คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน อ.ประโคนชัย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ในปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ จำนวน 19 ราย  และมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้ถูกสั่งปิดสถานที่
-มีการสั่งปิด 7-11 หน้าโรงพยาบาลประโคนชัย
-มีการสั่งปิดตลาดสดประโคนชัย และส่งผลกระทบทางตรงสำหรับพ่อค้า แม่ค้า แต่ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลได้ร่วมกันดูแลจัดการทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงต่างๆเป็นการต่อไป

 

                       

โอกาสที่ชาวประโคนได้รับ
หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในอำเภอประโคนชัยได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว
ชาวประโคนได้รับความโชคดีจาก รพสต. ประจำอำเภอประโคนชัย ได้มีการประชาสัมพัธ์กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้ลงชื่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในเบื้องต้นแล้ว ในความโชคร้ายของชาวประโคนชัย ก็ยังมีความโชคดีที่เกิดขึ้นอยู่

แนวทางการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19
1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ
จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ
ราวบันได เป็นต้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน
น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้
ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน
14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ในวิกฤตย่อมมีโอกาศซ่อนอยู่เสมอ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมารการและดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดและมีสติ เราจะผ่านวิกฤตินั้นไปได้เสมอ ดิฉันก็เป็นลูกหลานชาวประโคนชัย จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เรียนรู้ถึงปัญหาของชุมชน และนำมาพัฒนาแก้ไขต่อไปให้ดีที่สุด ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู