ทำงานชุมชนอย่างมีสุขอย่างไร

1. พื้นฐานดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายแข็งแรง มีการบริหารจิตใจตนเอง มีสมาธิ ปล่อยวางและ

เบิกบาน

2. ดูแลครอบครัวให้อบอุ่นร่วมใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานในชุมชนด้วยกัน

3. ทำที่งานให้น่าอยู่ สร้างบรรยากาศเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ มีความเป็นพี่น้อง

4.เป็นนักเรียนรู้ สร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

5. เห็นคุณค่าตนเองในการทำงานชุมชน

6. การทำงานชุมชน เป็นบุญอย่างหนึ่ง

   

เสริมศักยภาพการทำงานชุมชนในคนรุ่นใหม่

ศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรุ่นเก่า มาจากการมีวิถีชีวิตร่วมกับคนในชุมชน ได้พึ่งพา

อาศัยกันตั้งแต่เรื่องกิน อยู่ ทำงาน เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทำให้เกิด

การเรียนรู้ชุมชนอย่างธรรมชาติ ทำทุกเรื่องในสถานที่ทำงาน แต่ความเจริญของสังคมทำให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ชุมชนน้อยลงไม่มีพื้นฐานชีวิตในสังคมชุมชนที่อยู่ในวัยเด็กมุ่งเรียน

แต่กลับมีความสามารถในด้านเทคโนโลยี่ เมื่อเข้าสู่งานที่มีระบบการแบ่งงานทำตามตำแหน่งหน้าที่ ได้ผลัก

ให้เกิดขอบเขตการทำงานเฉพาะเรื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรุ่นใหม่ทำตามหน้าที่มีตัวเลขมีเป้าหมาย ทำให้

ขาดการสัมผัสและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการทำงานชุมชน ควรมี

1. มีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลและเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชุมชน

2.สัมผัสวิถีชีวิต รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยใช้ความจริง ชีวิตจริง ในพื้นที่พาเรียนรู้

3. “พาทำทำให้เห็น ทำเป็นตัวอย่าง ว่าทำงานอย่างไรจนได้ใจและได้ศรัทธาจากชุมชน

4. ปรับแนวคิด ทัศนคติ ในเรื่องชุมชนมีศักยภาพ โดยสร้างโอกาส ผลักดันให้ ได้ไปพูดคุยเรียนรู้

กับปราชญ์ ผู้นำในชุมชน

5. ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าตนเอง จากการลงไปทำงานในชุมชน

6. พาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู