ข้าพเจ้านางสาวกฤติมา  ไทวะกิรติ ผู้ปฏิบัติงานตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานแต่ละครัวเรือนในตำบลประโคนชัย ในชุมชนตลาดสดประโคนชัย โดยสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด19 (02)

พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามนี้ และมีการพูดคุยถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิด19 เพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู