ชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่มีกลุ่มคนพักอาศัยอยุ่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่รวมกันระยะเวลาที่ยาวนานจนเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ไม่ว่าในเมืองหรือชนบท โดยกายภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการดำเนินชีวิตร่วมกัน คนกลุ่มนี้มีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจบางอย่างร่วมกัน มีขอบเขตอาณาบริเวณที่ชัดเจน มีความสนใจและปฏิบัติตนในวิถีชีวิตประจำวันที่คล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์กันภายในข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน

       มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคมมีการดำรงชีวิตเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม จึงมีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมทั้งในด้วยความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด มนุษย์จึงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดี สนองต่อความต้องการและบรรลุยังประโยชน์และความสำเร็จที่เป็นจุดหมาย ต้องอาศัยความ “สามัคคี” ระหว่างกันเป็นสำคัญ

 

       จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโควิด Covid-19 ณ.หอประชุมหมู่ที่ 8 บ้านโคกตาด้วง ทำให้ดิฉันได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง และเกิดความรู้ ประสบการณ์ ในการร่วมทำงานกับคนในชุมชนหรือที่เราเรียกว่า ชาวบ้าน สิ่งแรกเลยที่ดิฉันเห็น คือ ชาวบ้านมีความสามัคคี พร้อมเพียงกันในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้ หากขาดผู้มาร่วมงาน ต่อมามิตรภาพที่เกิดจากคนต่างหมู่บ้าน เนื่องจากในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกของหมู่บ้านต่างๆ เมื่อดิฉันและคณะผู้ทำงานได้เริ่มให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีชาวบ้านบางคนที่ยังปฏิบัติหรือทำไม่ได้หรือเกิดความสงสัย จะมีสมาชิกในกลุ่มที่เข้าใจช่วยอธิบายหรือสอนให้กับเพื่อนต่างหมู่บ้านคนอื่นๆ ได้เข้าใจสิ่งนั้นๆ และสุดท้ายสิ่งที่ดิฉันได้เห็น คือ ชาวบ้านเป็นผู้เรียนที่น่ารัก คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจฟังในสิ่งที่อบรม ไม่ว่าจะเป็น การทำเฟสชิว การทำเจลแอลกอฮอล์ การยืดอายุแมส(หน้ากากอนามัย) เป็นต้น ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยชาวบ้านบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนั้นๆ มาก่อน หรือชาวบ้านบางคนอาจรู้มาบางแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าร่วมอบรมยังทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ใหม่ๆ ไม่มากก็น้อย  

       

        ดังนั้น คนเราควรยอมรับเเละเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเราไม่สามารถรู้หรือเข้าใจทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น บางคนคิดว่าตัวเองรู้จักวิธีการทำแมสดีที่สุดแล้ว แต่เมื่อเรารับฟังความคิดเห็นหรือความรู้จากผู้อื่น อาจทำให้เรารู้จักวิธีการทำแมสด้วยวิธีอื่นเพิ่มขึ้นและสามารถทำแมสในเวลาที่เร็วขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้เพราะคนเราฟังหรือเรียนรู้เรื่องเดียวกัน อาจได้ความรู้หรือแนวความคิดที่แตกต่างกัน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู