ชื่อเรื่อง : When the sun is in the middle of your head เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางศีรษะของคุณ
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


กระผม นายนฤเบศร์ คำประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ปฏิบัตงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย เดือนนี้ผมได้รับหน้าที่ต่างจากเดือนที่แล้วพอสมควร ต้องออกพื้นที่ช่วยงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีไม่พอเพียงต่อการทำงานนอกสถานที่ จึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ ณ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แปลงตัวอย่างของโครงการโคก หนอง นา โมเดล กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และช่างประจำตำบล เพื่อสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 สำรวจแปลงตัวอย่างโครงการโคก หนอง นา โมเดล อย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และช่างประจำตำบล

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ปรับพื้นที่แปลงต้นแบบของพัฒนาชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวและเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแกชาวบ้าน

งานทั้งหมดนี้เป็นการทำงานนอกพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ส่วนงานในสำนักงาน เช่น ลงรับเอกสารออนไลน์ ลงข้อมูลเข้าสู่ระบบ และช่วยเหลืองานในสำนักงาน ก็ได้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆตามความมากน้อยที่ได้มา

หากบทความนี้มีขนาดน้อยจนเกินไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู