ชื่อเรื่อง : ID13_Narubet_August: คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีของอำเภอพลับพลาชัย
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


คณะกรรมการพัฒนาสตรีของอำเภอพลับพลาชัยมีกำหนดครบวาระในปีนี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงมีคำสั่งให้จังหวัดทำการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีคำสั่งให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยจัดการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับอำเภอขึ้นภายในเดือนสิงหาคม

การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 4 ระดับ คือ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สิ่งที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยคัดเลือกคือ 3 ระดับแรก และส่งรายชื่อให้จังหวัดคัดเลือกระดับจังหวัดอีกที ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีเริ่มจากการคัดเลือกระดับหมู่บ้านก่อน (กพสม.) จำนวนหมู่บ้านละ 9-15 คน และหาตัวแทน 2 คนเพื่อนำมาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพสต.) ต่อไป โดยการคัดเลือกระดับตำบลนั้นคือหาคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำนวน 9-15 คนและหาตัวแทน 2 คนเพื่อไปคัดเลือกระดับอำเภอต่อไป โดยมีบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยมาร่วมดำเนินการจัดกระบวนการการคัดเลือกและร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

คุณสมบัติในและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการคัดเลือก มีดังนี้
1. เป็นสตรีและมีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนต้น หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น
6. ไม่เป็นนักพรต หรือนักบวช
7. เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

สำหรับกิจกรรมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยได้คำนึกถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) จึงมีการใส่แมส ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ก่อนเข้าประชุมและเว้นระยะห่างในการประชุมเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่มาประชุม

อื่นๆ

เมนู