ชื่อเรื่อง : ID13_Narubet_October: จัดประชุมการรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอพลับพลาชัย
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคน
ในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่อง
อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อำเภอพลับพลาชัยมีการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 จัดเก็บโดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขั้นตอนต่อไปคือการประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภา่พข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมีคุณภาพและสามารถเชื่อถือได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ปลัดประจำตำบล ตัวแทนจากเกษตรอำเภอ ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู