ชื่อเรื่อง : ID13_Narubet_September: สิ้นปีงบประมาณและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอพลับพลาชัย
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


เดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันสิ้นปีงบประมาณ  จึงทำให้งานส่วนใหญ่ของผมจำเป็นต้องประจำอยู่ที่สำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานในจัดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รวมไปถึงการทำเอกสารในการเบิกจ่าย เพื่อให้ทันกำหนดการของทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดเอาไว้

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ  โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 ให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ.เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี  2533 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนำข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย

เดือนกันยายนนี้มีการจัดเป็นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 โดยงานกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อให้การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องสาธิตวิธีการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลให้แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ให้รู้ถึงวิธีการจัดเก็บและการอัพโหลดข้อมูล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยได้จัดการประชุมแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นและอธิบายรายละเอียดให้การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลดำเนินการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู