ชื่อบทความ : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
ผู้เขียน : นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (โอปอ)
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


 

“เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือ”

          ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคน
ในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่อง
อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
          ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ

(กรมการพัฒนาชุมชน,2560, น. 9)

          เดือนกันยายน 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้แล้วเสร็จภายในกันยายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนแต่ละตำบลแบ่งหน้าที่คนในปกครองนำเล่ม จปฐ. เก็บข้อมูลตามครัวเรือน และนำข้อมูลจากเล่ม จปฐ มาบันทึกในโปรแกรม eBMN และอัพโหลดในระบบออนไลน์ เพื่อส่งต่อให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้นำชุมชนได้นำโน็ตบุ๊คมาลงโปรแกรม eBMN ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย เพื่อสะดวกต่อการใช้งานบันทึกและอัพโหลดข้อมูลในชุมชนของตนเอง ซึ่งโอปอมีหน้าที่ลงโปรแกรม และแนะนำวิธีการใช้ให้แก่ผู้มาลงโปรแกรมค่ะ

อื่นๆ

เมนู