การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นลงพื้นที่เพิ่มเติมจากเมื่อเดือนที่แล้ว ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้างเป็นพนักงานในเขตพื้นที่ เป็นต้น และบางหมู่บ้านยังมีการประกอบอาชีพเสริม

ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

จากการสำรวจในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงสำรวจ
พื้นที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู