ชื่อบทความ : ทุกท่านต้องรู้ หมู่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : หมู่ที่ 9 บ้านหนองระแซซัน
ชื่อเจ้าของบทความ : นายดลวิชญ์ หรีกประโคน (บัณฑิตจบใหม่)

ข้อมูลและบริบททั่วไป
ตำบลประโคนชัย “ประโคนชัย” เดิมคือ “เมืองตะลุง” (ตั้งอยู่บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตำบลประโคนชัย) คำว่า “ตะลุง” หมายถึง เสาใหญ่หรือเสาหินสำหรับผูกช้าง (ซึ่งเชื่อกันว่ารัชกาลที่ ๑ ทรงผูกช้าง ณ บริเวณอำเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) “เมืองตะลุง” ได้ตั้งเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอประโคนไชย” ขึ้นตรงต่อ มณฑลนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย เมืองแปะหรืออำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน , เมืองนางรอง , เมืองพุทไธสงสมันหรืออำเภอพุทไธสงในปัจจุบัน , เมืองพิมาย ปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมา , เมืองรัตนบุรีปัจจุบันย้ายไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ และ“เมืองตลุง”ปัจจุบัน คือ อำเภอประโคนชัย
อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดเขต ตำบลโคกม้า , ตำบลประโคนชัย และตำบลบ้านไทร
     ทิศตะวันออก ติดเขต ตำบลประโคนชัย และตำบลโคกมะขาม
     ทิศใต้ ติดเขต ตำบลประโคนชัย และตำบลปังกู
     ทิศตะวันตก ติดเขต ตำบลประโคนชัย , ตำบลโคกย่าง ตำบลประทัดบุ และตำบลตะโกตาพิ


สิ่งที่น่าสนใจ
ณ บ้านหนองระแซซัน หมู่ที่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือน แบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 149 ครัวเรือน และได้เก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย โดยได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 7 และ เป้าหมายที่ 8 จากการได้ลงพื้นที่ได้พบว่าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหนองระแซซัน หมู่ 9 ตำบลประโคนชัย พบว่าปัญหาด้านหนี้สิ้นของครัวเรือนส่วนใหญ่พบว่าไม่ค่อยประสบปัญหามากนักและครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรและมีส่วนน้อยที่ทำอาชีพเกษตรกร  ซึ่งจุดแข็งของชุมชนแห่งนี้ คือ
1.ผู้นำชุมชมมีความเข็มแข็ง มีความเป็นผู้นำ สามารถนำพาหมู่บ้านพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2.มีสาธารณูประโภคที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน
3.มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
4.มีปัญหาเรื่องหนี้สิ้นมีจำนวนน้อย
5.มีความร่วมมือกับคนในชุมชน
ความต้องการที่ได้ลงสำรวจครัวเรือนเพื่อที่อยากให้พัฒนาชุมชน จากผลสำรวจส่วนมากมีความต้องการอยากให้พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ให้แก่ชุมชนและส่วนรวมเพื่อที่จะไว้พัฒนาชุมชนและให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผู้มีหนีสิ้น


ประมวลภาพการปฏิบัติงาน


 แผนที่


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู