1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
  4. ID13:่Noppakaow ข้าวหอมมะลิประโคนชัยอาหารประจำพื้นถิ่นที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย นายนพเก้า ไสแสง

ID13:่Noppakaow ข้าวหอมมะลิประโคนชัยอาหารประจำพื้นถิ่นที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย นายนพเก้า ไสแสง

                                      ข้าวหอมมะลิประโคนชัย

                  ข้าวถือว่าเป็นพืชที่ทุกคนคงทราบดีว่าทุกเชื้อชาติทุกชนชั้นนำมาเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะคนไทยที่มีพื้นที่ปลูกจนเป็นที่อันอุดมสมบูรณ์ ที่ใดมีข้าวถือว่าพื้นที่นั้นได้ข้าวปลาเป็นแหล่งความเจริญของชุมชน ไม่ทำให้เกิดความยากจนของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ตำบลประโคนชัยคืออีกพื้นที่หนึ่งซึ่ง ส่วนใหญ่ประชาชนส่วนมากยึดอาชีพทำนาปลูกข้าว   โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ

     

     ที่มีการปลูกเป็นส่วนมากในแถบพื้นถิ่นนี้ มีการยกย่องว่าข้าวหอมมะลิประโคนชัยเป็นข้าวที่มีรสชาดิดี กลิ่นหอม รับประทานง่ายแถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากกว่าข้าวในพื้นที่อื่นๆ เพราะอดีตในพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่เคยแตกดับมาก่อนนั้นเอง จึงทำให้ดินในการเพาะปลูกสมบูรณ์

     

จากการลงพื้นที่ พบว่าชุมชน ตำบลประโคนชัยส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนาปลูกข้าว สามารถจำหน่ายเองโดยที่ไม่ต้องผ่านโรงสีข้าวขนาดใหญ่ การขายโดยขายในพื้นที่และตั้งราคาไม่สูงเกินไปเป็นการจำหน่ายให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ได้รับรายได้เต็มที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับชาวบ้าน

มีการทำการตลาดในระบบใหม่โดยมีผู้นำชุมชน ลูกหลานชาวบ้านเกษตรกรซึ่งมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดีย ทำการตลาด เพื่อเพิ่มการค้าและมูลค่าให้กับผลผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยการขายผ่านเพจเฟสบุค ไลน์ ต่างๆ มีผู้คนที่สนใจมากมายจนเป็นที่ยอมรับ โดยที่ไม่ได้ตั้งราคาสูงเกินไป     โดยเฉพาะพื้นที่ บ้านถนนขาด ตำบลประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ เจ้าของโรงสีข้าว นายอรรษฎา จีนประโคน บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่14 บ้านถนนขาด ต.ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 0952934044 ได้จัดจำหน่ายข้าวในราคากิโลกรัมละ25บาท เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสินค้าในราคาที่จับต้องได้ยุติธรรมและช่วยลดค่าใช่จ่ายกับเพื่อนบ้านประชาชนที่กำลังประสบปัญหาในช่วงโรคระบาดด้วย

อื่นๆ

เมนู