ชื่อเรื่อง : Futto and His First Time Working ฟุตโตะและการทำงานครั้งแรกของเค้า
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

บริบททั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอพลับพลาชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอประโคนชัย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอกระสัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปราสาท (จังหวัดสุรินทร์)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย


หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ณ สถานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประหยัด อะรัญ พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัยและมีพัฒนากรจำนวน 2 ท่านได้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนเช่นกัน ซึ่งหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. ดูแลเว็บไซต์ของอำเภอพลับพลาชัย อัพเดรตข้อมูลของเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
2. รับหน้าที่รับจดหมายออนไลน์และออกเลขหนังสือราชการ
3. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย


การลงพื้นที่
นอกจากงานที่ทำในสำนักงานพัฒนาชุุมชนพลับพลาชัยแล้ว กระผมยังมีหน้าที่ต้องออกนอกพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์แรกนั้นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้เอามื้อสามัคคี ณ ซะแรเนียง บ้านตะคร้อ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาคเช้ามีกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก,  ทำน้ำหมัก 7 รส/จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง,  คลองไส้ไก่ เรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง,  โซล่าเซล  และภาคบ่ายมีเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมเอามื้อและดนตรีเพื่อชีวิต

ในสัปดาห์ที่ 3 นายประหยัด อะรัญ พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัยกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของช้าวบ้านในการทำโครงการโคก หนอง นา โมเดล เพื่อวางแผนในการทำงาน


 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู