การฝึกอบรมจัดการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลประโคนชัย                     

          ปัจจุบันนี้หลายภาคส่วนหลายหน่วยงานต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง “ขยะ”กันมากขึ้นแนวทางหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นทางออกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือ การจัดการขยะนั้นเองตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่การที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกวิธี ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดั่งเช่นที่ภาคประชาชนในหลายชุมชนได้ตื่นตัวและลุกขึ้นมาจัดการ(ขยะต้นทาง)อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ้งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทางหน่วยงานโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลประโคนชัยพี่น้องประชาชนที่สนใจ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ศาลากลางประจำหมู่บ้านบ้านถนนขาด หมู่ที่ 14 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่ นูน พหรมเอาะ ผญ.บ้านหมู่ที่ 14 เป็นประธานเปิดงานกล่าวนำเกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการขยะและประสานให้กับชาวบ้านผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมรับฟัง ท่าน ดร.เมษยา บุญสีลา เป็นวิทยากรในการจัดการอบรม รวมทั้งมีคณะครูกศน.ตำบลประโคนชัยเข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

           

            ทั้งนี้การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อาจไม่ง่ายต่อชุมชนเท่าใดนัก แต่เมื่อทุกคนเล็งเห็นประโยชน์ช่วยลดปัญหาสุขภาพลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆที่อาจหลุดร่วงรั่วไหลจากภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์เคมีอันเนื่องมาจากขยะต่างๆได้จริงจึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การคัดเเยกขยะซึ่งเป็นเศษอาหารขยะอินทรีย์ นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ หรือขยะทั่วไปที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายแต่ไม่เป็นพิษนำไปผ่านเทคโนโลยีนำกลับมาใช้ใหม่เช่น ซองขนม ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น

             

      ประเภทของถังขยะแบ่งได้ 4 ชนิด

           ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

           ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

           ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

           ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) 

           ข้อดีประโยชน์ของการคัดแยกขยะมีมากมายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดปริมาณขยะ เหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ประหยัดงบในการกำจัดขยะนำงบส่วนนี้ไปใช้ในด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ก็ช่วยให้เสริมรายได้ไม่ต้องผลิตใหม่เพิ่ม รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลกแบบนี้แล้วพวกเราต้องช่วยกันแยกขยะเพื่อเราเพื่อโลกนะครับ

          ขอเชิญชวนให้ชุมชนครัวเรือนประชาชนทุกๆคนใส่ใจเห็นความสำคัญที่จะจัดการคัดแยกขยะและใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

          

        

         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู