เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจของความพอเพียงและยั่งยืน

          เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเพื่อสร้างอาชีพอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ดินสำหรับปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชผักพืชไร่ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์และพื้นที่สำหรับแหล่งน้ำ สำหรับสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีพพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อยให้สามารถจัดการบริหารที่ดินน้ำเวลาให้เกิดประสิทธิ์ภาพและได้ประโยชน์สูงสุด

 

 

พอเพียงคือการดำเนินชีวิตสายกลางโดยเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนตั้งอยุ่บนหลักสามประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ปรัชญานี้ถืือว่าเป็นแนวทางของการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ถือว่าเป็นการมองโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดมุ้งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน

ทั้งนี้ทางผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมทั้งประชาชน หมู่ที่9 บ้านหนองแซซัน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปรัชญาและพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่านรัชกาลที่ 9  จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งโครงการแปลงผักใหญ่และพืชสมุนไพรชุมชนขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2559 ได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยยั่งยืนเป็นทุนแรกเริ่มจำนวน250,000  บาทซึ่งในชุมชนมีพื้นที่ว่างสาธารณะของหมู่บ้านอยู่แล้วจำนวน 28 ไร่ ได้ทำการแบ่งให้สมาชิกที่เข้ากลุ่มทั้งหมดจำนวนเท่าๆกันเพื่อทำการดำเนินงานจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเอง และทั้งยังมีหน่วยงานของรัฐ เช่นพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ เข้ามาคอยให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงและดูแลการทำงานอยู่เป็นระยะ จนทำให้โครงการมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างมั่นคงและยั่งยืน

                ผลิตภัณฑ์พืชผักที่น่าสนใจของหมู่บ้านหนอแซซัน หมู่ที่ 9 เช่นผักกาด ผักคะน้า ผักสลัด มะเขือ พริก ต้นหอม ถั่วฝักยาว กะเพรา โหระพา  เป็นต้น ได้มีการจัดจำหน่ายในตลาดการค้าภายในตัวอำเภอและหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงโดยมีการสั่งจองค้าขายกันเป็นประจำทุกวัน สำหรับท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการหรือว่าจะเข้ามาซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรเหล่านี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกได้ดังนี้                    คุณสมชาย เพิ่มชาติ   เบอร์โทรศัพท์ 081-0694335 ผู้ริเริ่มนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนและเป็นประทานกลุ่ม

คุณศศิธร  เหิมหาญ  เบอร์โทรศัพท์ 087-9669249 ผู้นำทางด้านภูมิปัญญาทางด้านปลูกผักสวนครัว

คุณสมชาย ยึนประโคน เบอร์โทรศัพท์ 095-9736386 ผู้นำทางด้านเลี้ยงปลาเลี้ยงกบในกระชังและประมง

ซึ่งทุกท่านยินดีแน่ะนำและให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจจะมาศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพของตนต่อไป

       

 

 

      

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู