ชื่อเรื่อง : ID13_Narubet_November: มอบทุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเด็กด้อยโอกาส
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


ในเดือนพฤศจิกายน ทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายงานให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการตามโครงการนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย โดยนายประหยัด อะรัญ พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ร่วมกับนายสุริยัน แซ่อึง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลจันดุม (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจันดุม (กพสต.) และผู้นำชุมชนละลมไผ่ อำเภอพลับพลาชัย มอบเครื่องอุปโภค บริโภคของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมมอบอุปกรณ์ของใช้ให้กับเด็กยากจน จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.เมธาสิทธิ์ สีน้ำคำ บ้านละลมไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดเรื่องรายได้

อื่นๆ

เมนู