ชื่อบทความ : เซราะตลุง ชื่อและโลโก้นี้ต้องโด่งดังไปทั่วจังหวัด
สถานที่ : หมู่ 13 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : ดลวิชญ์ หรีกประโคน
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้ลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิเคราะการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์และส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับชุมชนและตำบลและเพื่อนำโลโก้ที่ได้มาใช้ในการค้าขายสร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป
บรรยากาศภายในการอบรมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิเคราะการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

หลักการออกแบบและองค์ประกอบในการออกแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำพริกได้เชิญวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ได้ลงมาสอนการออกแบบและให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลโก้ที่จะนำไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ และโลโก้ที่ได้ออกแบบมานั้นคือรูป นกกระเรียนพันธ์ไทยหันหัวเข้าหากันแล้วเป็นรูปหัวใจ
ภาพการออกแบบโลโก้และให้มีการโหวตโลโก้

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
1.ความร่วมมือกันในหมู่คณะ
2.ความรู้เบื้องต้นในการเลือกออกแบบโลโก้ลงในผลิตภัณฑ์
3.นำโลโก้ที่ได้นำไปต่อยอดในการสร้างแบรนด์ต่างๆ
4.นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน


อื่นๆ

เมนู